Griffier

Taken van de griffier

De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. De griffier ondersteunt de raad, de voorzitter (burgemeester) en zijn leden, de fracties, de door de raad ingestelde fora en commissies, bij hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol. De griffier is aanwezig bij de raadsvergaderingen, de vergaderingen van de fora, auditcommissie, presidium etc. Hij ondertekent samen met de voorzitter de stukken die van de raad uitgaan.
Menso Bosma is sinds 1 mei 2022 de griffier van de gemeenteraad van Oudewater.

U kunt de griffie(r) bereiken via: mail griffie@oudewater.nl.

Menso Bosma, griffier