Bezwaarschriftencommissie

Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente dan kunt u tegen die beslissing in beroep gaan bij de rechter die zich over het geschil uitspreekt. Voordat beroep kan worden ingesteld moet de bezwarenfase worden doorlopen. Gedurende de bezwarenfase heroverweegt het bestuur het genomen besluit door het als het ware tegen het licht te houden van beleid en behoorlijk bestuur.

Het indienen van een bezwaarschrift

Bezwaarschriften kunnen niet per-mail worden ingediend.

Zij moeten op schrift en ondertekend worden verzonden t.a.v. het bestuurorgaan dat het besluit heeft genomen (gemeenteraad, college of burgemeester): postbus 100, 3420 DC  Oudewater.

Een bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener

- de dagtekening

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

- de gronden van het bezwaar (de motivering)

Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften (bezwaarschriftencommissie)

Bij de gemeente Oudewater worden ingediende bezwaarschriften op grond van de 'Verordening commissie bezwaarschriften' (zie rubriek Stukken) voor advies in handen gesteld van een onafhankelijke adviescommissie: de ‘Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften’ (hierna: commissie). De commissie is onafhankelijk aangezien de voorzitter en de leden van de commissie op geen enkele wijze verbonden zijn aan de gemeente Oudewater. Zij zijn dus ook niet betrokken geweest bij de totstandkoming van de bestreden besluiten.

De commissie geeft adviezen aan de gemeenteraad, het college of de burgemeester over ingediende bezwaarschriften. Het bestuur, respectievelijk de gemeenteraad, het college of de burgemeester, neemt de besluiten op de bezwaarschriften. 

Bezwaarschrift mondeling toelichten

De commissie nodigt indieners van een bezwaarschrift uit om tijdens een openbare of besloten hoorzitting hun bezwaarschrift mondeling toe te lichten. De commissie brengt na de hoorzitting advies uit aan het bestuursorgaan dat moet beslissen over het bezwaarschrift. Dit is meestal het college van burgemeester en wethouders, maar het kan ook de burgemeester zijn of de gemeenteraad. Het bestuursorgaan neemt na ontvangst van het advies een beslissing over het bezwaarschrift. Als het bestuursorgaan afwijkt van het advies van de bezwaarcommissie, dan moet het dat in de beslissing motiveren.

Samenstelling commissie

mw. mr. T. van Wissen LLB, voorzitter
dhr. V.G. Soentpiet, lid
mw. mr. J. de Graaf, lid
mw. mr. E.D. van der Meulen - Soonius, plv. lid
mr. A. van der Lugt, secretaris

Voor vragen en/of informatie kunt u de secretaris bereiken op het telefoonnummer 06 - 30 25 64 79 of e-mailen naar a.lugt@oudewater.nl.